Polisi Preifatrwydd

Wedi canfod porwr hen ffasiwn

You are currently using an outdated browser. Although this site will work on IE11 it will not provide the best usability experience. We recommend using a modern browser such as the latest version of Chrome, Edge or FireFox. If you don't have this on your machine, please contact your IT department and ask them to install it for you.

Hysbysiad preifatrwydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar gyfer Orbit360

Mae GIG Cymru yn waead o nifer o sefydliadau iechyd sy'n cynnwys Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW) sydd â rôl arweiniol ym maes addysg, hyfforddi, datblygu a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru.

Mae swyddogaethau allweddol AaGIC yn cynnwys:

 • Gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ymlaen llaw i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn y dyfodol;
 • Bod yn ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy am weithlu iechyd a Gofal Cymru;
 • Comisiynu, dylunio a darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel, sy'n rhoi gwerth am arian, yn unol â'r safonau;
 • Defnyddio addysg, hyfforddiant a datblygiad i annog a hwyluso datblygiad gyrfaol;
 • Cefnogi addysg, hyfforddiant a rheoleiddio gwasanaethau drwy chwarae rôl allweddol wrth gynrychioli Cymru, a gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr;
 • Datblygu arweinwyr gofal iechyd heddiw a'r dyfodol;
 • Darparu cyfleoedd i'r gweithlu iechyd a gofal ddatblygu sgiliau newydd;
 • Hyrwyddo gyrfaoedd iechyd a gofal yng Nghymru, a Chymru fel lle i fyw;
 • Cefnogi proffesiwn datblygu'r gweithlu a'r sefydliad proffesiynol gyda Chymru; a
 • Gwella'n barhaus yr hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut y defnyddir eich gwybodaeth rhaid i chi gysylltu â'r person a ddangosir ar waelod yr hysbysiad hwn.

Beth yw Orbit360?

Mae Orbit360 yn system adborth cleifion a chydweithiwr a fydd ar gael i bob meddyg sydd â chysylltiad rhagnodedig â chorff dynodedig yng Nghymru. Mae'n rhaid i feddygon trwyddedig gwblhau ymarfer adborth wedi'i wirio o leiaf unwaith bob cylch ail-ddilysu er mwyn bodloni gofynion ailddilysu.

Datblygwyd Orbit360 gan yr Uned Cymorth Ailddilysu (UCA/RSU) a Thîm Digidol AaGIC.

Eich hawliau

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw darparu tryloywder ac atebolrwydd o ran pa ddata personol, drwy Orbit360, bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW) yn casglu amdanoch chi, sut y caiff ei brosesu a'i storio, pa mor hir y bydd yn cael ei gadw, pwy fydd yn gael mynediad at eich data a'ch hawliau.

Dyma'r wybodaeth y byddwn yn ei rhoi i chi am ein defnydd o'ch gwybodaeth:

 • Yn fyr, yn hawdd eu darllen ac yn hygyrch;
 • Wedi'i ysgrifennu mewn iaith glir, eglur; ac
 • Yn rhad ac am ddim.

Pa ddata personol sy'n cael ei gasglu ?

Data personol yw gwybodaeth y gellir adnabod unigolyn ohoni naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol pan ddarllenir y wybodaeth ar y cyd â data arall a ddelir gan reolydd data .

Dyma'r unig eitemau data a gasglwyd:

 • E-bost
 • Enw cyntaf
 • Enw olaf
 • Corff Dynodedig
 • Rhif GMC
 • Arbenigeddau cynradd/uwchradd
 • Dyddiad ailddilysu

Pa gyfreithiau rydym yn eu defnyddio ?

Mae'r gyfraith yn pennu sut y gallwn ddefnyddio gwybodaeth. Mae'r deddfau rydym yn eu dilyn sy'n caniatau i ni ddefnyddio gwybodaeth adnabyddadwy wedi'u rhestru isod:

 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
 • Bil Diogelu Data'r DU
 • Deddf Hawliau Dynol
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth
 • Dyletswydd Hyder Cyfraith Gwlad - Cyfrinachedd
 • Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron
 • Deddf y Comisiwn Archwilio
 • Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw'r sefydliad sy'n gweinyddu'r prosesau sy'n cynnwys casglu data penodol drwy waith llawer o feysydd gan gynnwys ORBIT 360. AaGIC yw deiliad a defnyddiwr eich gwybodaeth ar gyfer y prosesau hyn.

Pam y cesglir eich data personol

Cesglir eich data personol fel rhan o'r gwasanaeth craidd i ddefnyddwyr ein system adborth cleifion a chydweithiwr. Mae AaGIC yn darparu'r gwasanaeth hwn i gefnogi meddygon trwyddedig i gwblhau ymarfer adborth wedi'i wirio o leiaf unwaith y cylch ail-ddilysu i gydymffurfio â chyfrifoldebau cyfreithiol a rheoliadol. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y GMC.

Sail gyfreithiol AaGIC ar gyfer prosesu data personol at y dibenion hyn yw ein buddiannau busnes cyfreithlon, a ddisgrifir yn fanylach uchod, er y byddwn hefyd yn dibynnu ar gontract, rhwymedigaeth gyfreithiol a chydsyniad ar gyfer defnydd penodol o ddata lle bo hynny'n berthnasol.

Byddwn yn dibynnu ar rwymedigaeth gyfreithiol os bydd gofyn i ni gadw gwybodaeth amdanoch i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol.

Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn dibynnu ar gydsyniad ar gyfer defnydd penodol o'ch data a gofynnir i chi am eich caniatâd datganedig, os oes ei angen yn gyfreithiol.

Sut mae eich data personol yn cael ei gasglu

Cesglir data personol o'r pwynt cofrestru ar Orbit360.

Sut y cedwir eich data personol yn ddiogel

Cyfyngir mynediad i'ch data personol i'r tîm awdurdodedig o fewn AaGIC sy'n cefnogi ac yn rheoli'r system Orbit360. Mae mynediad hefyd yn cael ei roi ar sail gyfyngedig i ddefnyddwyr â swyddogaethau awdurdodedig penodol megis y Datblygwr Cymwysiadau Ar-lein (AaGIC) neu dimau ailddilysu mewn cyrff dynodedig, ond dim ond lle bo angen at ddiben penodedig a chyfreithlon sydd wedi'i asesu ar gyfer tegwch a phrosesu cyfreithiol.

Cedwir ffurflenni adborth papur am hyd at 14 diwrnod cyn eu gwaredu trwy wastraff cyfrinachol. Bydd copïau electronig o'r ffurflenni adborth cleifion hyn yn cael eu cadw'n ddiogel am gyfnod o 12 mis.

Bydd eich data personol ar arolygon Orbit360 ac arolygon papur yn cael eu cadw yn unol â pholisïau llywodraethu gwybodaeth a data AaGIC, gan gynnwys canllawiau Cyfrinachedd, Rheoli Cofnodion ac Ansawdd Data.

Sut a pham y gellir rhannu eich data personol

Bydd aelodau o staff a gyflogir gan AaGIC sydd â rolau penodol wedi'u hawdurdodi yn gallu gweld data a gofnodir yn Orbit360 fel y bo'n briodol.

Gellir rhannu eich data personol gyda staff AaGIC (dim ond y rhai sy'n cefnogi a rheoli Orbit360) at ddibenion cyfreithlon yn unig.

Adrodd

Gellir llunio adroddiadau dienw o fewn AaGIC i ddarparu dadansoddiad cymharol. Ni chaiff unrhyw unigolion eu nodi yn yr adroddiadau hyn ar unrhyw adeg.

Ni fydd AaGIC yn trosglwyddo eich data i drydydd parti oni bai ei fod ar gyfer y canlynol:

 1. Bod sail deg a chyfreithlon i rannu eich data personol gyda'r trydydd parti (mae hyn yn cael ei gyrchu at ddibenion teg a chyfreithiol ym mhob posibilrwydd).
 2. Bydd y trydydd parti yn ymdrin â'r data yn unol â'u trefniadau eu hunain ar ddeddfwriaeth diogelu data a dim ond os byddant yn dangos eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith y cânt eu rhannu.

Lle caiff y data ei ddefnyddio i'w ddadansoddi a'i gyhoeddi gan dderbynnydd neu drydydd parti, bydd unrhyw gyhoeddiad yn ddienw ac yn gyfunol, ac ni fydd yn ei gwneud yn bosibl nodi unrhyw unigolyn. Bydd hyn yn golygu bod y data'n peidio â dod yn ddata personol.

Gall trydydd partïon gynnwys y canlynol:

 • Adrannau iechyd y DU,
 • Colegau/Cyfadrannau,
 • Deoniaethau eraill,
 • y GMC,
 • Ymddiriedolaethau GIG/Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a
 • ymchwilwyr academaidd cymeradwy .

Diogelwch eich gwybodaeth

Mae AaGIC yn cymryd cyfrifoldeb i ofalu am eich gwybodaeth bersonol yn ddifrifol iawn. Mae hyn p'un a yw'n electronig neu ar bapur.

Rydym hefyd yn cyflogi rhywun sy'n gyfrifol am reoli gwybodaeth a'i chyfrinachedd i sicrhau:

 • bod eich gwybodaeth wedi'i diogelu; a
 • rhoi gwybod i chi sut y caiff ei ddefnyddio.

Mae'n ofynnol i'r holl staff ddilyn hyfforddiant yn rheolaidd. Mae angen hyfforddiant cynhwysfawr i helpu i ddiogelu'r wybodaeth sydd wedi'i rhoi, ei defnyddio, ei phrosesu gan AaGIC.

Mae'r hyfforddiant yn sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio yn AaGIC (gan gynnwys y GIG ehangach), yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran ymdrin â'ch gwybodaeth beth bynnag fo'r adran y maent yn gweithio ynddi..

Eich hawliau a'ch cyfrifoldebau

Mae'n bwysig eich bod yn gweithio gyda ni i sicrhau bod y wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch yn gywir ac yn gyfredol.

Bydd pob gohebiaeth gan Orbit360 fel arfer ar e-bost. Mae'n hanfodol felly eich bod yn cynnal cyfeiriad e-bost effeithiol a diogel neu efallai na fyddwch yn derbyn hysbysiadau pwysig.

Lle bo hynny'n adnabyddadwy ac yn berthnasol, bydd AaGIC yn sicrhau eich bod yn gallu cael gafael ar eich gwybodaeth. Mae hyn er mwyn i chi wybod beth sydd gennym.

Mae gennych yr hawl :

 • Gwybod am fanylion sut y defnyddir eich gwybodaeth; a
 • Cael copïau o'ch gwybodaeth .

Diddordeb cyfiawnhaol

Mae gan AaGIC a'i holl wasanaethau "ddiddordeb cyfiawnhaol" wrth barhau i brosesu data personol lle:

 1. bod diddordeb busnes gwirioneddol yn cael ei ddilyn wrth barhau i brosesu'r data personol;
 2. bod y prosesu'n gwbl angenrheidiol er mwyn i'r busnes fynd ar ôl y buddiant hwnnw (h.y. Ni ellir mynd ar drywydd y diddordeb mewn ffordd arall sy'n gymesur); a
 3. Caiff y prosesu ei gydbwyso yn erbyn yr effaith y bydd prosesu o'r fath yn ei chael ar hawliau a rhyddid sylfaenol pynciau data.

Mae'n bwysig eich bod yn deall pwy sy'n gyfrifol am gadw eich data yn ddiogel. Rydym yn casglu eich data personol gyda'ch cydsyniad datganedig at ddibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Nodir y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu yn y rheoliad diogelu data cyffredinol (GDPR) Erthygl 6.

I gael rhagor o wybodaeth am erthygl 6.

Os oes gennych unrhyw bryderon o ran sut mae eich data personol yn cael ei brosesu, cysylltwch â tîm Orbit360, manylion cyswllt yn yr adran "gwybodaeth bellach" isod.

Os hoffech ddysgu rhagor am ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chyfrinachedd, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae'r ICO yn delio â chwynion am sut mae rheolwyr data wedi delio â materion gwybodaeth ac yn rhoi arweiniad defnyddiol.

Gwneud cwyn

Os hoffech wneud cwyn am unrhyw faterion yr ydych wedi eu profi ynglŷn â'ch gwybodaeth, cysylltwch â :

Dafydd Bebb
Ysgrifennydd y Bwrdd/Board Secretary
Addysg a Gwella Iechyd Cymru/Health Education and Improvement Wales
Ffôn/Tel: 079 7130 0537
Ebost/Email: dafydd.bebb@wales.nhs.uk

Os ydych yn dal i fod yn anfodlon yn dilyn eich cwyn ac mae hyn yn dal heb ei ddatrys, mae gennych yr hawl i wneud cwyn i'r :

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,
2il lawr,
Tŷ Churchill,
17 Ffordd Churchill,
Caerdydd , CF10 2HH

Ebost: wales@ico.gsi.gov.uk
Gwefan: www.ico.org.uk

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r hysbysiad preifatrwydd hwn neu gwestiynau ar y cynnwys, cysylltwch â :

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) / Health Education and Improvement Wales (HEIW)
Ebost/Email: heiw.orbit360@wales.nhs.uk