Telerau ac Amodau

Wedi canfod porwr hen ffasiwn

You are currently using an outdated browser. Although this site will work on IE11 it will not provide the best usability experience. We recommend using a modern browser such as the latest version of Chrome, Edge or FireFox. If you don't have this on your machine, please contact your IT department and ask them to install it for you.

Telerau ac amodau

Mae'r dudalen hon ac unrhyw dudalennau y mae'n eu cysylltu i esbonio telerau defnyddio Orbit360™ (orbit360.heiw.wales) a'r holl barthau cysylltiedig eraill. Drwy ddefnyddio'r safle yn dangos eich bod yn cytuno â'r amodau telerau hyn. Ni, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/ HEIW) yw perchennog y safle ac mae'r telerau hyn yn berthnasol i'r wefan a phob defnyddiwr.

Hawlfraint a nodau masnach

Mae Orbit360™ a'n logo yn nodau masnach cofrestredig ac ein heiddo gwarchodedig ni ydynt. Yr ydym yn berchen ar yr holl eiddo deallusol o fewn y wefan oni nodir, ni waherddir defnyddio nodau masnach, dyluniad, hawlfraint neu eiddo deallusol arall oni chytunir fel arall.

Pwy ydym ni

Rheolir Orbit360™ gan yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) ar ran Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC/HEIW). Mae'n cael ei gefnogi gan y Tîm Digidol, sydd hefyd wedi'i leoli yn AaGIC. Mae AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig fel rhan o GIG Cymru, sydd â rôl arweiniol yn y gwaith o addysgu, hyfforddi, datblygu a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Mae Orbit360™ ar gael i bob meddyg sydd â chysylltiad rhagnodedig â chorff dynodedig yng Nghymru.

Defnyddio Orbit360™

Rydych yn cytuno i ddefnyddio Orbit360™ at ddibenion cyfreithlon yn unig. Rhaid i chi hefyd ei ddefnyddio mewn ffordd nad yw'n tresmasu ar hawliau unrhyw un arall, nac yn cyfyngu ar y safle hwn na'i rwystro rhag ei ddefnyddio a'i fwynhau.

Rydym yn addasu'r system yn gyson yn unol â'r adborth a gallwn, os bydd angen, newid neu ddileu cynnwys ar unrhyw adeg heb rybudd. Os oes gennych unrhyw adborth ynghylch y safle, anfonwch e-bost i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Gwasanaethau a defnyddio data

Gallwch ddefnyddio Orbit360™ i hwyluso proses adborth eich cydweithiwr sy'n ymwneud â'r claf. Defnyddir Orbit360™ i goladu adborth ffurfiol fel sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) er mwyn bodloni gofynion ailddilysu.

Fel meddyg, bydd angen i chi gofrestru ar Orbit360™ a chael eich cofrestru ar y system arfarnu meddygol ailddilysu (MARS) er mwyn ymgymryd â'ch ymarfer adborth.

Os ydych yn Gydweithiwr Meddygol Cefnogol (SMC) rhaid i chi gytuno i'r amodau canlynol:-

Rwy'n deall bod y wybodaeth sydd gennyf fynediad ar y gronfa ddata yn ddata personol fel y'i diffinnir gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a bod gennyf gyfrifoldebau penodol iddi felly.

Felly rwyf yn cytuno:

  • Dal y data hwn yn ddiogel a'i ddefnyddio at y dibenion y cafodd ei gyflwyno i mi yn unig.
  • I ddinistrio'n ddiogel unrhyw ddata y gallaf ei lawrlwytho a/neu ei argraffu o'r gronfa ddata unwaith y bydd yr adborth wedi'i gwblhau. Yn unol ag arfer gorau, dylai data copi caled gael ei rwygo a/neu ei waredu mewn gwastraff cyfrinachol.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr arall (Staff Corff Dynodedig, Gweinyddwr System/TG, staff priodol y GIG ac ati) rhaid i chi gytuno i'r amodau canlynol:

Rwyf yn deall ac yn derbyn egwyddorion mynediad a chyfrinachedd a ddisgrifir yn y datganiadau isod ac yn cydnabod ac yn derbyn fy nghyfrifoldebau fy hun mewn perthynas â hwy. Yr wyf felly'n cytuno:

  • Dal y data hwn yn ddiogel a'i ddefnyddio at y dibenion y'i cyflwynwyd i mi yn unig.
  • I ddinistrio unrhyw ddata y gallaf ei lawrlwytho o'r gronfa ddata yn ddiogel. Yn unol ag arfer gorau dylai'r data hwn gael ei rwygo a/neu ei waredu mewn gwastraff cyfrinachol.

Cysylltu o Orbit360

Mae Orbit360™ yn cysylltu â gwefannau eraill sy'n cael eu rheoli gan RSU e.e. Aystem Ail-ddilysu Arfarniadau Meddygol (MARS) trwy ryngwyneb rhaglennu cais (API). Drwy ddefnyddio™ Orbit360, rydych yn cytuno i'r telerau fel y nodir uchod ac isod. Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio data ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Os oes gennych unrhyw adborth ar MARS, cysylltwch â heiw.mars@wales.nhs.uk

Orbit360™ hefyd yn cysylltu â gwefannau nad ydyn ni'n eu rheoli e.e. GMC Connect. Nid oes gennym reolaeth dros y cynnwys ar y gwefannau hyn.

Dydyn ni ddim yn gyfrifol am:

  • diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i'r gwefannau hyn
  • unrhyw golled neu ddifrod a all ddeillio o'ch defnydd o'r gwefannau hyn, neu unrhyw wefannau eraill y maent yn cysylltu â nhw.

Dylech ddarllen yr holl delerau ac amodau, hysbysiadau preifatrwydd a thrwyddedau defnyddwyr terfynol sy'n ymwneud â'r gwefannau hyn cyn i chi eu defnyddio.

Defnyddio cynnwys Orbit360™

Mae'r holl gynnwys yn destun gwarchodaeth hawlfraint. Mae'r wefan yn amodol ar hawlfraint ac ni ellir dangos y cynnwys, y broses na'r ymarferoldeb, na'u disgrifio na'u dangos i unrhyw bartïon nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â'r system.

Caiff y wybodaeth bersonol a gedwir o fewn Orbit360™ ei thrin yn unol â'r GDPR. At ddibenion y rheoliad, Addysg a Gwella Iechyd Cymru yw'r rheolydd data. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Ymwadiad

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i gadw Orbit360™ yn gyfoes, ni allwn roi unrhyw sicrwydd y bydd y wybodaeth yn gyfredol, yn ddiogel, yn gywir, yn gyflawn nac yn rhydd rhag bygiau na firysau.

Mae pob cyngor a gynhyrchwn yn gyson â gofynion rheoliadol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch hyn, cysylltwch â'r GMC.

Dydyn ni ddim yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddod o ddefnyddio Orbit360™. Mae hyn yn cynnwys:

  • unrhyw golledion uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol
  • unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan gamweddau sifil (' camwedd ', gan gynnwys esgeuluster), torri contract neu fel arall
  • y defnydd o Orbit360™ ac unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig ag ef neu oddi arno
  • yr anallu i ddefnyddio Orbit360™ ac unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig ag ef neu oddi wrtho

Mae hyn yn berthnasol os gellir rhagweld y golled neu'r difrod, a gododd yn ôl y drefn arferol neu fe gynghorasoch ni y gallai ddigwydd.

Gwybodaeth amdanoch chi a'ch ymweliadau â Orbit36™

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd a'n polisi cwcis. Drwy ddefnyddio™ Orbit360, rydych yn cytuno i ni gasglu'r wybodaeth hon ac yn cadarnhau bod unrhyw ddata y byddwch yn ei ddarparu yn gywir.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi ™ ar gyfer firysau ar bob cam cynhyrchu. Mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw'r ffordd rydych chi'n defnyddio Orbit360™ yn eich rhoi mewn perygl o firysau, cod cyfrifiadur maleisus neu fathau eraill o ymyriant a all niweidio'ch system gyfrifiadurol. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd pan fyddwch chi'n defnyddio Orbit360™.

Firysau, hacio a throseddau eraill

Wrth ddefnyddio Orbit360™, rhaid i chi beidio â chyflwyno firysau, Trojans, mwydod, bomiau rhesymeg nac unrhyw ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol i'r dechnoleg.

Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i Orbit360™, y gweinydd y caiff ei storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sydd wedi'i gysylltu ag ef. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar Orbit360™ mewn unrhyw ffordd. Mae hyn yn cynnwys ymosodiadau gwrthod gwasanaeth. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw ymosodiadau neu ymdrechion i gael mynediad heb awdurdod i Orbit360™ i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol ac yn rhannu gwybodaeth amdanoch gyda nhw.

Cyfraith lywodraethol

Llywodraethir a dehonglir y telerau a'r amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.

Cyffredinol

Nid ydym yn atebol os methwn â chydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio ag arfer na gorfodi unrhyw hawl sydd ar gael i ni o dan y telerau ac amodau hyn. Gallwn bob amser benderfynu arfer neu orfodi'r hawl honno yn ddiweddarach. Ni fydd gwneud hyn unwaith yn golygu ein bod yn hepgor yr hawl yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall. Os bydd unrhyw rai o'r amodau a thelerau hyn yn annilys, yn anorfodadwy neu'n anghyfreithlon am unrhyw reswm, mae'r telerau ac amodau sy'n weddill yn dal yn berthnasol.

Mae'r RSU wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i bawb yr ydym yn delio â nhw. Er mwyn gwneud hyn mae angen i chi roi adborth ar ein gwasanaeth ac rydym am eich helpu i ddatrys cwyn a allai fod gennych, cyn gynted ag y bo modd. I gael gwybodaeth am ein polisi cwynion, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Newidiadau i'r telerau a'r amodau hyn

Dylech wirio'r telerau a'r amodau hyn yn rheolaidd. Gallwn eu diweddaru ar unrhyw adeg heb rybudd. Byddwn yn ceisio cysylltu â phob un o'n defnyddwyr, os cânt eu diweddaru.